ישוב סכסוכים בבתים משותפים

סקירה זו {ראו גם "תוספות, השלמות ועדכונים" בסופה} תעסוק ב"ישוב סכסוכים בין בעלי דירות", במסגרת הליכים המתנהלים בפני המפקח על רישום המקרקעין (להלן: "המפקח"), בהתאם לסמכותו על פי הוראות חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין"). אך ראוי להקדים ולהבהיר מספר מונחים.

פרק ו' לחוק המקרקעין עוסק ב"בתים משותפים", ומונחים מסוימים שנזכרים בפרק ו', מוגדרים בסעיף 52 לחוק המקרקעין (ההגדרות חלות גם על סימן ד' בפרק ט' לחוק, שיידון בסקירה זו להלן); פרק ו'1 לחוק המקרקעין עוסק ב"בתים שאינם רשומים כבתים משותפים", ומונחים מסוימים שנזכרים בפרק ו'1, מוגדרים בסעיף 77א לחוק המקרקעין. בקישור זה מוצגים שני הסעיפים האמורים, זה לצד זה.

בתמצית: "בית משותף" הינו "מבנה של קבע" (והקרקע שעליה הוא מצוי), ובו שתי "דירות" לפחות, ו"רכוש משותף", אשר "נרשם בפנקס הבתים המשותפים" (להשלמת התמונה, לכל דירה בבית משותף "צמוד" חלק בלתי מסוים ברכוש המשותף, וכן ניתן "להצמיד" לדירה או לדירות חלקים מסוימים מן הרכוש המשותף, למעט חלקים שאסורים לפי חוק המקרקעין ב"הצמדה"). "בתים שאינם רשומים כבתים משותפים" הינם, למעשה, בתים ש"טרם" נרשמו ככאלה, אך "אמורים" (ומתאימים) להרשם כך…

לפי חוק המקרקעין, "בית משותף יתנהל על פי תקנון המסדיר את היחסים בין בעלי הדירות ואת זכויותיהם וחובותיהם בקשר לבית המשותף" (להלן: "התקנון"). בעלי הדירות רשאים לערוך (או לשנות), בתנאים מסוימים, תקנון "מוסכם", ובהעדר תקנון "מוסכם" (או בהעדר הוראה רלוונטית בתקנון "מוסכם"), יחולו ההוראות המתאימות מתוך התקנון ה"מצוי", שנוסחו קבוע בתוספת לחוק המקרקעין. חוק המקרקעין מוסיף וקובע, כי "לכל בית משותף תהיה נציגות לשם ניהול עניני הבית המשותף; הנציגות תיכון ותפעל לפי הוראות התקנון" (להלן: "הנציגות").

ובאשר ל"בית" (כלומר, "שאינו בית משותף"), נקבע בסעיף 77ג לחוק המקרקעין, "בית יתנהל לפי התקנון המצוי שבתוספת"; ובסעיף 77ד, נקבע (בין היתר), "(א) המפקח רשאי למנות לבית נציגות זמנית עד שתיכון הנציגות הראשונה לפי התקנון; הרכב הנציגות הזמנית יהיה בהתאם להמלצת הבעלים של מחצית הדירות; באין המלצה כזאת, ימנה המפקח נציגות זמנית לפי שיקול דעתו מבין בעלי הדירות שבבית… (ב) דינה של נציגות שנתמנתה כאמור בסעיף קטן (א) יהא לכל דבר כדין נציגות שנכונה לפי הוראות התקנון".

התקנון (ה"מוסכם" או ה"מצוי") מסדיר, בין היתר, סוגיות הנוגעות לשינויים או לתיקונים בדירות, תיקונים ושיפוצים ברכוש המשותף, תחזוקה, שיעור ההוצאות (שוטפות או מיוחדות) ואופן חלוקתן בין בעלי הדירות, מינוי נציגות ובעלי תפקידים אחרים, קיום אסיפות, דרכי קבלת החלטות, וכו'.

ישוב סכסוכים בין בעלי דירות

סימן ד' בפרק ט' (סעיפים 72-77) לחוק המקרקעין, עוסק ב"ישוב סכסוכים בין בעלי דירות".

המפקח מוסמך לדון ולהכריע רק בסכסוכים בין "בעלי דירות" בבתים משותפים (סעיף 72(א) לחוק המקרקעין), ובין "בעלי דירות" בבתים שאינם רשומים כבתים משותפים – וזאת בהתאם להוראת סעיף 77ב לחוק המקרקעין, המחיל "בשינויים המחויבים" את הוראות סעיפים 72-77 גם לגבי בתים שאינם רשומים כבתים משותפים. כלומר, למפקח אין סמכות לדון ולהכריע בסכסוכים בין "שכנים", אפילו כשמדובר (למשל) בבעלי בתים סמוכים באותו רחוב.

כאשר מדובר בבתים משותפים, או בבתים שאינם רשומים כבתים משותפים, ישנן הוראות ספציפיות, הן לגבי "סוגי" הסכסוכים, אשר רק לגביהם מוקנית למפקח סמכות דיון והכרעה (ואף אלה נחלקים לשני "סוגי משנה"); והן לגבי הגורמים ה"מסוכסכים", שרשאים להביא סכסוך להכרעת המפקח.

לפי סעיף 72(א) לחוק המקרקעין, מוקנית למפקח סמכות שיפוט יחודית – בסכסוכים "לפי התקנון" (ראו לעיל); בסכסוכים "לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ג ו-59ה עד 59ח" לחוק (אשר עוסקים, בין היתר, בהוצאות החזקה וניהול של הרכוש המשותף; במתקני חימום, גז, מעליות ועוד; בביצוע התאמות לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות); בסכסוכים "לפי סעיף 1א לחוק המקרקעין (החלפת ספק גז המספק גז באמצעות מערכת גז מרכזית), התשנ"א-1991"; בסכסוכים "לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008"; ובסכסוכים "לפי סעיפים 6נט עד 6סא, 21ב ו-27ג לחוק הבזק, התשמ"ב-1982".

כאשר מדובר ב"סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף", קובע סעיף 72(ב) לחוק המקרקעין (אשר חל, כאמור, גם כשמדובר בבתים שאינם רשומים כבתים משותפים): "רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח"; כלומר, במקרה זה, מדובר בסמכות שיפוט "מקבילה".

יצוין, כי כאשר מדובר בסכסוכים, לגביהם מוקנית למפקח סמכות שיפוט, יחודית או מקבילה (סעיפים 72(א) או 72(ב) לחוק המקרקעין), נקבע בסעיף 72(ד) לחוק, "האמור בסעיף זה אינו גורע מתוקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר".

בכל סכסוך אחר – שאינו נמנה על אלו המפורטים בסעיפים 72(א) או 72(ב) לחוק המקרקעין – לא מוקנית למפקח סמכות שיפוט כלל.

כך למשל נקבע בתיק 15/09 (לשכת המפקחת על רישום מקרקעין חולון) לגבי סעיפים 72(א) ו-72(ב) לחוק המקרקעין: "בתי המשפט נתנו פירוש דווקני לסעיפים דלעיל של חוק המקרקעין וקבעו כי אין להרחיב את פירושם… ראה לענין זה ד.נ. 20/73… מפי מ"מ הנשיא זוסמן כתוארו אז: 'סעיף 72 לחוק המקרקעין… מרחיב אמנם סמכותו של מפקח, היכול עכשיו לדון בתביעת נזיקין בעילה של הסגת גבול, ולענין זה נעשתה סמכותו מקבילה לזו של בית המשפט, אך… אין הוא רשאי לדון בתביעות נזיקין אחרות'. לחיזוק טיעון זה יש להוסיף כי הלכה פסוקה היא שגם עילות המטרד והיפר חובה חקוקה אינן בסמכותו של המפקח… העולה מכך הוא כי משרצה המחוקק להעניק למפקח סמכות לדון בעילת תביעה מסויימת הוא עשה זאת במפורש ועילות אחרות שאינן מוגדרות במפורש בחוק המקרקעין אינן בסמכותו של המפקח".

לעתים עשויה דווקא להישאל שאלה אחרת – האם מוקנית לבית משפט סמכות דיון, או שמא מוקנית למפקח סמכות שיפוט יחודית. ראה, למשל, ת"ק 26364-03-14 (בית משפט לתביעות קטנות בהרצליה): "כאמור, בתובענה הנוגעת לסכסוך שכנים תחילה יש לבדוק באם ראויה היא להידון בבית משפט זה… נראה כי בסוגיה דנא, לא קבע המחוקק סמכות בלעדית למפקח… מצאתי כי הסוגיה הינה בסמכותי".

ישנם גם חריגים. למשל, סעיף 31 לחוק המקרקעין, עוסק בין היתר בזכותו של כל שותף במקרקעין, לעשות שימוש סביר במקרקעין המשותפים; הסעיף אינו דן בבתים משותפים, אולם הפסיקה החילה אותו, על דרך ההיקש, גם על בתים משותפים (ראו, בין היתר, ע"א 549/73: "מסקנה זו עולה בקנה אחד עם האמור בסעיף 31(א) לגבי בעלים משותפים במקרקעין שאינם בית משותף. ואף שסעיף זה אינו חל על בתים משותפים, הוא יכול לשמש לנו מורה דרך למה שמתקבל על הדעת בבתים משותפים בענינים דומים שלא הוסדרו במפורש בחוק או על-פיו"), ובכלל זאת על סמכות השיפוט של המפקח.

סעיף 73 לחוק המקרקעין, קובע מיהם הזכאים להביא סכסוך להכרעת המפקח: "נציגות הבית המשותף"; ו"כל בעל דירה או צד אחר לסכסוך כמוגדר בסעיף 72".

כשמדובר בבית משותף, מוגדר בעל דירה בסעיף 52 לחוק המקרקעין – "לגבי דירה שהוחכרה לדורות – החוכר לדורות או חוכר המשנה לדורות, לפי הענין, זולת אם נקבע בחוזה החכירה שלענין פרק זה לא יראו אותם כבעלי דירה"; וכשמדובר בבית שאינו רשום כבית משותף, מוגדר בעל דירה בסעיף 77א לחוק המקרקעין – "מי שעל פי הסכם בכתב זכאי להירשם כבעל דירה בבית או שהוא רשום או זכאי על פי הסכם בכתב להירשם כחוכר לדורות או כחוכר משנה לדורות; כל מחזיק בדירה בבית יראוהו לענין פרק זה כבעל דירה, כל עוד לא הוכיח שאינו כך".

בנוסף לבעלי דירות, נזכר כאמור בסעיף 73 לחוק המקרקעין גם "צד אחר לסכסוך כמוגדר בסעיף 72" – כלומר, צדדים שלישיים (דוגמת "מתחזק"), עשויים להִמנות על הזכאים להביא סכסוך להכרעת המפקח.

סעיף 72(ג) לחוק המקרקעין, קובע כי הוראות סעיפים 72(א) או 72(ב) לחוק יחולו "גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוחכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות – גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות"; אך ממילא משתמע כך מיתר הוראות החוק, שצוטטו לעיל.

כאשר מוקנית למפקח סמכות שיפוט, קובע סעיף 74 לחוק המקרקעין: "למפקח הדן בסכסוך יהיו כל הסמכויות שיש לשופט בית משפט שלום הדן בתביעה אזרחית" (יצוין, כי לפי סעיף 117 לחוק המקרקעין, "שר המשפטים ימנה אנשים הכשירים להיות שופטי בית משפט שלום למפקחים על רישום מקרקעין ויקבע את אזור סמכותם"). אך בדומה, בין היתר, לבית משפט לתביעות קטנות, נקבע בסעיף 75(א) לחוק המקרקעין: "מפקח הדן בסכסוך רשאי לסטות מדיני הראיות ומסדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט, אם היה משוכנע שהדבר יועיל לגילוי האמת ולעשית צדק; החליט לסטות מדיני הראיות ומסדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט, ירשום את הטעמים שהניעוהו לכך". לפי תקנה 78 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התשע"ב-2011, "תקנות סדר הדין האזרחי יחולו, בשינויים המחויבים, על סדרי הדין בהליך… בכל ענין שלא נקבעה לגביו הוראה אחרת בחוק או בתקנות אלה" – הוראה זו אינה גורעת, כמובן, מהוראתו הנ"ל של סעיף 75(א) לחוק המקרקעין ("מפקח הדן בסכסוך רשאי לסטות… מסדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט…")

{הערה: במועד כתיבת הסקירה המקורית, תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 עדיין בתוקף; מועד כניסתן לתוקף של תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018, נדחה מיום 5.9.19, מספר פעמים, ואף הוכנסו בהן שינויים מסוימים – והן תיכנסנה לתוקף רק ביום 1.1.21}

עוד נקבע בחוק המקרקעין, כי "החלטת המפקח תהיה בכתב, תנומק ותומצא לכל אחד מהצדדים" (סעיף 75(ג) לחוק המקרקעין); וכי "החלטת המפקח בסכסוך וצו ביניים שנתן, דינם, לענין אכיפה והוצאה לפועל ולענין סעיף 6 לפקודת בזיון בית המשפט, כדין פסק דין או צו ביניים של בית משפט שלום" (סעיף 76 לחוק). לפי תקנה 81 לתקנות במקרקעין (ניהול ורישום), כאשר התביעה למפקח מבוססת על תקנון מוסכם בין בעלי הדירות, יש לצרפו לתביעה. כמתבקש מטבעם של ההליכים, קובעת תקנה 82, כי "מפקח רשאי למזג תביעות התלויות ועומדות לפניו, לדון בהן במשותף ולתת החלטה אחת בכולן, אם התביעות נוגעות לאותו בית משותף או לאותו בית שאינו רשום כבית משותף".

ערעור על החלטת המפקח הינו "בזכות" (כלומר, אינו טעון "רשות"), ומוגש לבית המשפט המחוזי – אך כאשר החלטת המפקח ניתנה לפי סעיף 72(ב) לחוק המקרקעין (בסכסוך שענינו "הסגת גבול"), "ידון בית המשפט המחוזי בשלושה שופטים" (בסכסוך שענינו "הסגת גבול", מוקנית למפקח סמכות שיפוט מקבילה לסמכות בית משפט שלום – אך בניגוד לבית משפט "רגיל", רשאי כאמור המפקח "לסטות מדיני הראיות ומסדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט").

 

**** תוספות, השלמות ועדכונים ****

תוספת – מאי 2019:

בחודש מרץ 2019 פורסם פסק דין מעניין (ת.א. מחוזי ירושלים 49478-09-16) שעוסק בין היתר בחלק מן הסוגיות שנדונו בסקירה לעיל, ומעיד על מורכבותן לעתים:

דיירים בבית משותף לא היו שבעי רצון משרותיה של חברת ניהול ("מתחזק"), והודיעו כי לא יחדשו עמה את ההסכם, שעתיד היה להסתיים כעבור מספר חודשים, ב-10.4.15. הליך שבו נקטו הדיירים, בביהמ"ש המחוזי בירושלים, סמוך לאחר 10.4.15, הועבר לדיון בביהמ"ש המחוזי מרכז, וב-1.2.16 ניתן פסק דינו של בית משפט מחוזי מרכז, לפיו הסתיים ההסכם בין הצדדים ב-10.4.15, ולאחר מכן לא היתה החברה רשאית לחייב את הדיירים לקבל ממנה שרותי ניהול.

בין לבין הגישה החברה, ביוני 2015, תביעות נגד חלק מהדיירים, לפני המפקח על רישום המקרקעין – אשר הורה על מחיקת התביעות שהוגשו כנגד דיירים, אשר שילמו דמי ניהול עד 10.4.15, וכן קבע כי בסמכותו לדון רק בחובות שמקורם בתקופת ההתקשרות בהסכם (עד 10.4.15). לאחר מועד זה אין לראות בחברה כמי שזכאית לתבוע לפי סעיף 73 לחוק המקרקעין. לבקשת החברה נמחקו שאר תביעותיה, וזמן מה לאחר מכן, היא הגישה תביעה לבית המשפט המחוזי בירושלים (בהליך נשוא השלמה זו), בגין יתרת חובות עד 10.4.15, ובגין המשך שרותי הניהול בפועל לאחר 10.4.15. בית המשפט ביקש מהצדדים להתייחס לשאלת הסמכות היחודית של המפקח על רישום מקרקעין, בשים לב לסעיף 58 לחוק המקרקעין.

לאחר שבית המשפט המחוזי מצא כי סכום התביעה הנכון נמוך מן הסכום המקנה לו סמכות דיון (2.5 מליון ₪) – ולפיכך מוקנית סמכות הדיון לבית משפט השלום – הוא בחן האם יש להורות על העברת התביעה כולה, כמיקשה אחת, לבית משפט השלום, או שמא יש לפצלה, כך שהתביעה בגין חובות שמקורם לפני 10.4.15, תידון בגדר סמכותו היחודית של המפקח על רישום המקרקעין, ויתר התביעה (שעילותיה עשית עושר ולא במשפט, ולשון הרע) תידון בגדר סמכותו של בית משפט השלום; ובסופו של דבר, הורה כי התביעה תידון כולה במאוחד בבית משפט השלום:

ראשית, לאחר 10.4.15, וממילא בעת הגשת התביעה, החברה התובעת אינה "מתחזק", עובדה שלכאורה מאיינת את הסמכות הייחודית של המפקח. מכאן עולה השאלה, אם עילת התביעה עד 10.4.15, המתבססת על הסכם הניהול, נובעת ממקור חיוב חוזי והפרתו ולא מכוח סעיף 58 לחוק המקרקעין, ומקומה להידון בבית משפט השלום, או בגדר סמכותו היחודית של המפקח. מכאן עולה שאלה נוספת – האם בסכסוכים מסוג זה, המועד הקובע להגדרת החברה כחברת ניהול, הוא בעת הגשת כתב התביעה, או בעת מועד התרחשות האירוע הנתבע. בית המשפט לא הכריע בכך לגופו של ענין, לאור קיומם של נימוקים כבדי משקל אחרים, שהיטו את הכף לדיון מאוחד בבית המשפט השלום.

מכיוון שכדי להכריע בתביעה, שעילותיה עשית עושר ולא במשפט, ולשון הרע, יידרש בית משפט השלום להכריע בין היתר גם לגבי עצם חובת התשלום לפני 10.4.15, למרות שהענין מצוי בסמכותו היחודית של המפקח – מוקנית לבית משפט השלום "סמכות בגררא" לדון בכך; מה גם שסכום התביעה, שמקורו לפני 10.4.15, "טפל" לסעד העיקרי (כלומר, ביחס לסכום התביעה, שמקורו בעילות שממילא בסמכות בית משפט השלום).

גם שיקולים של יעילות הדיון המשפטי ומניעת עומס מהמערכת המשפטית, והחשש מפני הכרעות סותרות בענינים דומים, הובילו למסקנה, לפיה התביעה תידון כולה במאוחד בבית משפט השלום.

תוספת – יוני 2020:

ב-22.3.20 ניתנה על ידי בית משפט השלום בחיפה, החלטת ביניים – בבקשה לסילוק תביעה על הסף – במסגרת ת.א. 38024-12-19. התובע והנתבעים הינם בעלי זכויות בבית משותף. לטענת התובע, הנתבעים הקימו סככה בתא חניה בבנין, ללא הסכמה כדין של בעלי הזכויות בבית המשותף, ובחריגה מגבולות תא החניה, באופן שהיא נשענת לצורך תמיכה על מבנה שהוא רכוש משותף של כלל הדיירים. בתביעה נטען, בין היתר, כי מדובר בפלישה ובהסגת גבול לרכוש המשותף. הנתבעים הגישו כתב הגנה במסגרתו הם עתרו לסילוק על הסף של התביעה מחמת חוסר סמכות ענינית, שעה שזו, לשיטתם, מסורה למפקחת על רישום המקרקעין. לטענתם, על פי טיבן של הטענות שפורטו בכתב התביעה, הרי שזו, במהותה, אינה תביעה להסגת גבול, כי אם תביעה הנוגעת לשימוש בלעדי/בניה ברכוש המשותף, שבסמכות יחודית של המפקחת על הבתים המשותפים (וכן, כי למעשה מדובר ברכוש פרטי המוצמד לדירת בתם).

נפסק: "מחיקתה או דחייתה של תביעה על הסף ללא שמיעת טענות לגוף הענין, היא אמצעי שיש להפעילו בזהירות רבה. על פניו, נראה כי במחלוקת שבין הצדדים להליך זה קיימים רכיבים, משפטיים ועובדתיים, הטעונים בחינה וליבון; כמו כן סבורה אני כי לא ניתן לקבוע בשלב כה מקדמי העדר עילת תביעה או העדר יריבות. בענין זה יש להידרש לטענות הצדדים… לאסמכתאות רלוונטיות, תוך בחינת הוראות הפסיקה והחוק הרלוונטיות. הנתבעים טוענים כי אליבא דאמת, אין מדובר בהסגת גבול, כפי שהגדיר התובע בתביעתו, אלא כי התביעה, במהותה, היא לשימוש ו/או בניה ברכוש המשותף ועל כן מצויה היא בסמכות ייחודית של המפקחת על רישום המקרקעין. לענין הסמכות הענינית, ראשית, ידוע כי הסמכות הענינית נקבעת על פי הסעד המבוקש. לא מצאתי בתגובת הנתבעים נימוק כלשהו אשר מכוחו ניתן לבסס הכרעה, וודאי לא בשלב זה, כי מדובר בשימוש בלעדי או בניה ברכוש המשותף, ולא בהסגת גבול כהגדרתה בסעיף 72(ב) לחוק המקרקעין. בסעיף חוק זה קיימת קביעה הנוגעת, בין היתר, לסכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי הרכוש המשותף, וזו לשונו: "סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח". התובע, הטוען כי עסקינן, בין היתר, בסכסוך בדבר הסגת גבול, רשאי היה איפוא להגיש את תביעתו לבית המשפט השלום, שכן סכסוכים שענינם הסגת גבול, יכול שיבואו בפני המפקח או בפני בית המשפט והכל לפי בחירתו של התובע. לא ניתן בשלב זה להכריע במחלוקת הקשורה להיות החניה רכוש פרטי, אם לאו, ובעיקר באשר לנפקות שיש ליתן לכך בכל הנוגע לבניה שבוצעה (לרבות בכל הקשור להסכמה שצריך היה שתינתן לשם ביצועה והאישורים הרלוונטיים). הוראות החוק הרלוונטיות לשם הכרעה במחלוקת, גם אם ימצא כי עסקינן ברכוש פרטי כפי שטוענים הנתבעים, תיושמנה עת תינתן ההכרעה בטענות לגופן. טיעוני ההגנה בענין זה ישמעו במסגרת ההליך, אולם אין בהם כדי להביא לסילוקה על הסף של התביעה… התביעה בנוסחה והסעדים המבוקשים בה, אינם בתחום סמכותה הייחודית של המפקחת, וחלקם אף אינה בסמכותה כלל… טענות הנתבעים לסילוק על הסף נדחות, תוך ששמורות להם טענותיהם בעניין זה, להן אדרש במסגרת ניהול ההליך".

תוספת – יולי 2020:

[א] ב-3.6.20 ניתן על ידי בית המשפט המחוזי בנצרת פסק דין במסגרת ע"פ 37276-07-19. המפקחת על רישום המקרקעין נתנה פסק דין, במסגרתו היא התייחסה להפרות בניה שנטענו כנגד המערער; וכן ניתן על ידה צו המבהיר כי חלל (אטוּם) מסוים, מהווה חלק מהרכוש המשותף (ואין למערער זכות לספחו לדירתו), אך לא ניתן על ידה צו אופרטיבי בענין זה. המשיבה ערערה לבית המשפט המחוזי , אשר קיבל את ערעורה, ופסק, בין היתר, כי על המערער להרוס את כל הבניה שביצע ברכוש המשותף, ולהחזיר לקדמותו את המצב שהיה קיים לפני כן. בקשת רשות ערעור שהגיש המערער לבית המשפט העליון – נדחתה. משלא קיים המערער אחר הוראות פסק הדין הנ"ל של בית המשפט המחוזי (שניתן, כאמור, במסגרת ערעור על פסק דינה של המפקחת) – הגישה המשיבה לבית המשפט המחוזי, בקשה לנקיטת הליכים כנגד המערער, על פי פקודת בזיון בית המשפט. בית המשפט המחוזי הורה על מחיקת הבקשה בציינו, שהסמכות הענינית לדון בבקשה היא של הערכאה הדיונית (בית משפט השלום או המפקחת), ולא של ערכאת הערעור. המשיבה הגישה שוב בקשה על פי פקודת בזיון בית המשפט, לבית משפט השלום – אשר הורה על העברת הדיון אל המפקחת… ערעורה של המשיבה על החלטה זו – נדחה, ובסופו של דבר, הונחה הבקשה לדיון בפני המפקחת.

המפקחת מינתה מומחה, לבדיקת מידת ההתאמה של הבניה שביצע המערער בשטח, לתשריט היתר הבניה, ובעקבות חוות דעתו, קיבלה המפקחת את בקשת המשיבה לנקיטת הליכים כנגד המערער, הורתה לו לבצע פעולות שונות כמפורט בהחלטתה, והשיתה עליו קנס של 200 ₪ לכל יום איחור ביישומו המלא של פסק הדין.

במסגרת ע"פ 37276-07-19, דן בית המשפט המחוזי בטענות שונות, אך נתייחס רק לחלק מקביעותיו:

ראשית, נפסק כי "שיקולי מדיניות משפטית יחד עם תכלית החקיקה, מחייבים את המסקנה, כי הפרשנות הנכונה היא זו הנותנת בידי המפקחת על רישום מקרקעין את הסמכות לדון בבקשה לפי פקודת בזיון בית המשפט".

עם זאת, "…בבואה של המפקחת לדון בבקשה לאכוף פסק דין, היה עליה לאוכפו כלשונו…. לא זו אף זו, כאשר כב' המפקחת הורתה על מינוי מומחה, הרי במסגרתה של אותה החלטה צוין, שהמומחה אינו מוסמך להציע הצעות לביצוע עבודות המהוות ישום קרוב למבוקש או סביר בנסיבות הענין, אלא שעליו לפרט מה נדרש לבצע לצורך השבת המצב לקדמותו והתאמתו לתשריט, כאמור בפסק הדין… המפקחת חרגה מסמכותה שעה שהיה עליה להיצמד לתכלית שענינה אכיפת הוראות פסק הדין כלשונו, בשים לב לממצאי חוות דעת המומחה אותו היא מינתה (הכל בזיקה להוראות פסק הדין המקורי). זאת ועוד, במקרה העומד בפתחנו, נוצר מעין דיון נוסף ומחודש בסוגיות שכבר זכו להתייחסות וליבון במסגרת פסק הדין המקורי. לא זו אף זו, במסגרת הליך הבזיון קבעה כב' המפקחת כי יש לבצע התאמות ושינויים (שלא באו כולם בהסכמת הצדדים), שלא בא זכרם במסגרת פסק הדין המקורי… המפקחת חרגה מהיקף הסמכות המוענקת לה במסגרת הפקודה לבזיון… נוכח האמור לעיל הייתי מציע לחברי לקבל את הערעור, לבטל את החלטת כב' המפקחת, ולהחזיר את התיק אליה על מנת שתכריע מחדש בגורל הבקשה לבזיון, שתכליתה לאכוף את פסק הדין המקורי…"

{29.12.20: בפסק דין שניתן ביום 24.11.20 במסגרת ת"א 33330-09-16, הסתמך בית משפט השלום בנצרת, בין היתר, על פסק הדין הנ"ל, בקובעו: "בהתבסס על צירוף הוראותיהם של סעיפים 74 ו-76 לחוק המקרקעין הוכרה בהחלטות בתי המשפט סמכותם של המפקחים על רישום המקרקעין להידרש לבקשות בכל הנוגע לפסקי דין שיצאו תחת ידם… אני מודע להחלטות בהן הגיעו בתי המשפט למסקנה שונה, ואולם לטעמי, על בית משפט זה לילך בדרך אותה התווה לאחרונה בית המשפט המחוזי… לפיכך, לאור האמור והמפורט לעיל, הנני מעביר את הבקשה [לפי פקודת בזיון בית המשפט – ד.ר.] למפקח על רישום המקרקעין בנצרת…"}

[ב] בהחלטה שניתנה ביום 22.6.20 על ידי המפקח על רישום המקרקעין בפתח תקוה (תיק 6/548/2019), נדונה השאלה, האם למפקח סמכות לדון בהודעת לצד שלישי, כנגד החברה הקבלנית, אשר הקימה את הבית המשותף. ראשית, נקבע כי "הוראת תקנה 216 לתקנות סדר הדין האזרחי [נכון להיום, מדובר עדיין בתקנות התשמ"ד-1984 – ד.ר.] המסדירה סמכות בית המשפט לדון בהודעה לצד שלישי שהגיש נתבע בתביעה שנדונה בפני בית המשפט, חלה על תביעות המתבררות לפני המפקח על רישום מקרקעין, מכח הוראת סעיף 74 לחוק המקרקעין ותקנה 78 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תשע"ב-2011"; אולם, "כאמור בהלכה הפסוקה, אין בהוראת תקנה זו כדי להרחיב סמכותו הענינית של המפקח על רישום מקרקעין מעבר לאמור בהוראות החוק".

ובנסיבות המקרה הספציפיות נקבע: "בהתייחס למהות הסכסוך, טענה המבקשת לאחריות חברת נווה גד לתיקון ליקויי בניה הקיימים בבית המשותף בהתאם להוראות הדין, לרבות חוק המכר (דירות)… עילת תביעה זו אינה נמנית עם ענינים שבסמכות המפקח על רישום מקרקעין, כמפורט בסעיף 72 לחוק המקרקעין. אין די בזיקה בין התביעה העיקרית להודעה לצד שלישי, כדי להקנות למפקח סמכות ענינית אשר מלכתחילה לא ניתנה לו בדין. בהתייחס לזהות הצדדים, הצד השלישי, חברת נווה גד, אינו צד לסכסוך אשר המפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע בעניינו. חברת נווה גד היא חברה קבלנית שבנתה הבית המשותף, הנתבעת בכובעה זה, ואינה נמנית עם הגורמים המנויים בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין".

תוספת – 24.9.20:

בהחלטה מיום 30.7.20, שניתנה על ידי המפקחת על רישום המקרקעין בפתח תקוה (תיק 6/218/2020), נדונה השאלה, האם בסמכות המפקח על רישום מקרקעין לדון בתביעה (שהגישו חברי נציגות מכהנת של בית משותף), שענינה מחלוקת בנוגע לכספים שצריכים היו להימצא בקופת הבית המשותף, בתקופה שבה שימשו הנתבעים בתביעה כנציגות הבית המשותף וכחברי ועדת בקורת (ואשר נטען בכתב התביעה כי הם חסרים ואינם בקופת הבית המשותף, בשל כשלים חמורים בתפקודם של הנתבעים) – וזאת כאשר התובעים, וחלק מן הנתבעים, אינם בעלי דירות בבית המשותף?

נקבע, בין היתר: "…שניים הם התנאים בהתקיימם, במצטבר, קונה המפקח על רישום מקרקעין סמכות ענינית לדון בתביעה שלפניו. האחד, מהות הסכסוך… השני, זהות הצדדים…" בהתייחס למהות הסכסוך, נפסק בנסיבות המקרה הנדון, כי "הוקנתה למפקח על רישום מקרקעין סמכות יחודית לדון בסכסוכים שענינם הפרת חובות המוטלות על נציגות הבית המשותף בקשר עם ניהול הבית המשותף. בכלל זאת, החובה לנהל כספי הבית המשותף בהתאם להוראות התקנון. זאת, לצד החובות המוטלות על נציגות הבית המשותף וחבריה – שלוחה של בעלי הדירות בבית המשותף בכל הנוגע להחזקה תקינה של הרכוש המשותף ולניהולו – לנהוג ביושר ובהגינות, בנאמנות ובזהירות, במסגרת מילוי תפקידם (לעניין מעמדה המשפטי של נציגות בית משותף… כך בנסיבות דנן…"; ובאשר לזהות הצדדים, "משהוריתי על תיקון כתב התביעה… הצדדים לתביעה הם הנציגות המכהנת מן הצד האחד, וחברי נציגות הבית המשותף לשעבר, מן הצד השני. בבחינת צדדים אשר המפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע בעניינם, אף אם אינם בעלי דירות בבית המשותף…"

תוספת – 6.10.20:

[א] בחלקה השני של התוספת שלעיל מיולי 2020, הובאה התיחסות להחלטה שניתנה ביום 22.6.20 על ידי המפקח על רישום המקרקעין בפתח תקוה, בתיק 6/548/2019, במסגרתה נדונה השאלה, נדונה השאלה, האם למפקח סמכות לדון בהודעת לצד שלישי, בהתאם לתקנה 216 לתקנות סדר הדין האזרחי [נכון להיום, מדובר עדיין בתקנות התשמ"ד-1984 – ד.ר.], ונפסק כי "כאמור בהלכה הפסוקה, אין בהוראת תקנה זו כדי להרחיב סמכותו הענינית של המפקח על רישום מקרקעין מעבר לאמור בהוראות החוק" (וכך אמנם נקבע זה מכבר; ראו למשל החלטה מיום 30.1.06 בתיק (נת') 4/06: "הנה כי כן, משלא התקיימו התנאים המהותיים המקימים למבקש את הזכות לתבוע סעדיו בפני המפקח, אין הוא קונה סמכות כזו מכח הוראות תקנה 216 לתסד"א על דרך של הגשת הודעת צד ג'").

החלטה ברוח זאת ניתנה לאחרונה (15.9.20), גם-כן בלשכת המפקחת על רישום המקרקעין בפתח תקווה (תיק 6/104/2019; 6/297/2020): "…גדרי סמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין, כפי שנקבעו בחוק המקרקעין, חלים על כל תובענה הבאה בפניו, ובכלל זאת הודעה לצד שלישי. אין בכוחן של תקנות סדר הדין האזרחי… שהן בבחינת חקיקת משנה, כדי להקנות לבית המשפט – ובהתאמה מכוח הוראת סעיף 74 לחוק המקרקעין – למפקח על רישום מקרקעין – סמכות ענינית שלא הוענקה לו מלכתחילה בחקיקה ראשית… בהעדר סמכות ענינית למפקח על רישום מקרקעין לדון בהודעה לצד שלישי… הנני להורות על מחיקתה".

[ב] בהחלטה נוספת שניתנה על ידי המפקחת על רישום המקרקעין בפתח תקוה, ביום 21.9.20 (תיק 6/291/2016; 6/622/2017) נדונה סמכות המפקח לדון בתביעה לפיצויים בגין נזקי רטיבות, שעילתה בפקודת הנזיקין: "…תביעה כספית לתשלום פיצויים בגין נזקי רטיבות אינה מצויה בסמכותו הענינית של המפקח על רישום מקרקעין, משאינו מוסמך לדון בתביעה זו שעילתה בפקודת הנזיקין. כאמור, סמכות המפקח על רישום מקרקעין לדון בתביעה שעילתה בפקודת הנזיקין נתונה אך ביחס לתביעה שענינה הסגת גבול. אטעים בהקשר זה, כי בהתאם להוראות סעיף 3 לתקנון המצוי… קנויה למפקח על רישום מקרקעין סמכות ענינית לדון בתביעה למתן צו עשה המורה לבעלים של דירה בבית המשותף או לנציגות הבית המשותף לתקן ליקוי בדירה או ברכוש המשותף, בהתאמה, הגורמים לנזקים בדירה אחרת בבית המשותף. ברם, אין בהוראות התקנון המצוי כדי להקנות למפקח על רישום מקרקעין הסמכות לדון ולהכריע בתביעה שהגיש בעלים של הדירה האחרת בבית המשותף לפסיקת פיצויים בגין נזקים שנגרמו לו ולדירתו בשל ליקוי בדירה או ברכוש משותף בבית המשותף (ראו גם: ד"נ 20/73… ע"א (מחוזי ת"א) 2295/01… רע"א (מחוזי י-ם) 38744-06-16… עש"א (מחוזי ת"א) 34810-10-18…) לנוכח האמור לעיל, נעדר המפקח על רישום מקרקעין סמכות לדון ולהכריע בתביעה דנן לתשלום פיצויים בגין נזקי רטיבות שעילתה בפקודת הנזיקין…"

עם זאת, בנסיבות הענין, החליטה המפקחת שלא להעביר את הדיון לבית המשפט המוסמך: "…הצדדים לא העלו בשום שלב טענה של חוסר סמכות… ואף בית משפט שלערעור [בשלב דיוני מוקדם יותר – ד.ר.] החזיר התביעה להכרעת המפקחת על רישום מקרקעין מבלי שנדרש לשאלה זו. בנסיבות אלה, מטעמי יעילות דיונית, בשים לב כי התביעה הועברה לטיפולי בחלוף כשנתיים וחצי לאחר שהוגשה לראשונה, וברוח ההלכה הפסוקה בשאלת סמכות טריבונל שיפוטי לדון בתובענה לנוכח עיתוי העלאת הטענה של חוסר סמכות… מצאתי לדון ולהכריע בתביעה שלפני תחת העברתה לבית משפט מוסמך".

תוספת – 27.11.20:

[א] בהחלטה מיום 3.11.20, שניתנה על ידי המפקחת על רישום המקרקעין בפתח תקוה (תיק 6/117/2020; 6/413/2020), ובדומה למקרים קודמים (שמקצתם נסקרו לעיל) שעסקו בסמכות הדיון בהודעה לצד שלישי, נדרשה המפקחת, בין היתר, "לשאלת סמכות המפקח על רישום מקרקעין לדון בהודעה לצד שלישי שהגישו המחזיקים בדירה בבית משותף, אשר רשומה לטובתם הערת אזהרה… על פי הסכם לרכישת הדירה, נגד חברה קבלנית שבנתה הבית המשותף ועודנה רשומה הבעלים של הדירה" (במקרה זה, חברת אבן הבדולח בע"מ – להלן "אבן הבדולח").

ראשית, נפסק כי "בהתייחס למהות הסכסוך, טוענים הנתבעים בהודעה לצד שלישי כי אבן הבדולח אחראית לתיקון הליקויים בדירתם בכובעה כחברה קבלנית שבנתה את הבית המשותף… עילת תביעה זו היא הן מכח חוק המכר (דירות)… הן עילה חוזית מכח הסכם המכר שנחתם בין הנתבעים לאבן הבדולח. עילות תביעה אלה אינן נמנות עם ענינים שבסמכות המפקח על רישום מקרקעין, כמפורט בסעיף 72 לחוק המקרקעין. כאמור בהלכה הפסוקה, אין די בזיקה בין התביעה העיקרית להודעה לצד שלישי כדי להקנות למפקח סמכות ענינית אשר מלכתחילה לא ניתנה לו בדין. די באמור כדי למחוק ההודעה לצד שלישי, משהתנאים מכוחם קונה המפקח על רישום מקרקעין סמכות לדון בתובענה שלפניו, הם תנאים מצטברים".

שנית, נפסק כי "בהתייחס לזהות הצדדים, סבורני כי אבן הבדולח אינה צד לסכסוך אשר המפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע בענינו. זאת, משההודעה לצד שלישי הוגשה נגד אבן הבדולח בכובעה כחברה קבלנית שבנתה הבית המשותף, ומתוקף כך אחריותה לתיקון ליקויים הקשורים בבניה זו. אוסיף גם זאת. אמנם, אבן הבדולח רשומה הבעלים של הדירה, משטרם הושלם רישום הנתבעים כבעליה. ברם, אין חולק כי הנתבעים רכשו הדירה מאבן הבדולח, שילמו מלוא התמורה ומחזיקים בדירה מזה שנים רבות. לטובת הנתבעים רשומה הערת אזהרה משנת 2009 בגין עסקת המכר. אך מטעמים הקשורים במחלוקת שניטשה בין הנתבעים לאבן הבדולח טרם הושלם רישום זכות הבעלות של הנתבעים בדירה. בנסיבות אלה, יש לראות הנתבעים 'בעל דירה' לעניין החובה לתקן ליקויים בדירתם, כקבוע בהוראת סעיף 3(ב) לתקנון המצוי…… יש לראות הנתבעים, המחזיקים בדירה לאחר ששילמו מלוא התמורה לאבן הבדולח והראויים להרשם בעליה מכוח הסכם המכר – בשונה משוכר לשעה או בר רשות – 'בעל דירה' לענין החובה לתקן ליקויים בדירה העלולים לגרום נזק לדירה אחרת בבית המשותף. למסקנה זו בידי להגיע אף על פי הגיונם של דברים, שכן אין חולק כי הנתבעים הם הנוהגים בדירה כבעליה…"

[ב] האם מוסמך המפקח לדון במחלוקת שניטשה בין נציגויות של בתים משותפים – נפרדים? שאלה זו נדונה, ביוזמת המפקחת על רישום מקרקעין בפתח תקוה (תיק 6/676/2020 – החלטה מיום 11.11.20):

"לפני תביעה למתן צווי עשה שהגישו נציגות הבית המשותף ברחוב המייסדים 4 בכפר סבא… ונציגות הבית המשותף ברחוב המייסדים 6 בכפר סבא… (להלן – 'התובעות'), המורים לנתבעת, נציגות הבית המשותף ברחוב אלתרמן 10 בכפר סבא… (להלן – 'הנתבעת'), לשלם חלקה היחסי בעלות סלילת שביל המעבר המשמש את שלושת הבתים המשותפים, ולהשתתף ב'משאל' שייערך בין כל בעלי הדירות בבתים המשותפים לענין הצבת מחסום חשמלי בפתח שביל המעבר. בהתאם להלכה הפסוקה, מצאתי להידרש ביוזמתי לשאלת סמכות המפקח על רישום מקרקעין להכריע בתביעה, טרם המצאת כתב התביעה לנתבעת, לנוכח מהות הסכסוך ומיהות הצדדים לתביעה…

…בהתאם להוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין, למפקח על רישום מקרקעין סמכות לדון בתביעה שבין בעלי דירות בבית משותף אחד, לרבות ככל שנציגות הבית המשותף היא צד לסכסוך. אין בהוראת סעיף זה, הקובעת גדרי סמכותו הענינית של המפקח על רישום מקרקעין, כדי ליתן בידו סמכות לדון במחלוקות שניטשו בין בעלי דירות ונציגויות של בתים משותפים נפרדים. משלא מתקיים התנאי בדבר מהות הסכסוך, איני מוסמכת להכריע בתביעה שלפני, משהתנאים דלעיל מכוחם קונה המפקח על רישום מקרקעין הסמכות להכריע בסכסוך שלפניו הם תנאים מצטברים. למעלה מן הצורך, אוסיף כי בנסיבות דנן אף לא מתקיים התנאי בדבר זהות הצדדים. התובעות הן אמנם נציגויות של בתים משותפים, הרשאיות, כל אחת, להביא סכסוך להכרעת המפקח על רישום מקרקעין… ברם, זאת אך ביחס לסכסוך בגדרי הבית המשותף… אין המפקח על רישום מקרקעין מוסמך לדון במחלוקת שניטשה בין בעלי דירות ונציגויות של בתים משותפים נפרדים".

תוספת – 3.5.21:

שני פסקי דין שניתנו לאחרונה ע"י מפקחים על רישום מקרקעין, בהם נדונה – בין היתר- סוגית "זהות הנציגות".

[א] תיק (חיפה) 8/33/2020 (5.4.21): "לכתב התביעה המתוקן צורף כנספח ח' מכתב ששלחה בעלת דירה בבית בשנת 2011 לאחות הנתבע בו צוין כי ניהול קופת הנציגות הועבר למר דויטשמן, וכן צורפו התכתבויות מייל ששלח מר דויטשמן, בתוקף תפקידו כנציג הנציגות, לבעלי הדירות בבית. על אף האמור, טען הנתבע כי התובעת איננה נציגות מוסמכת של הבית, וכי מר דויטשמן לא נבחר כדין. אציין כבר עתה כי אין בידי לקבל טענה זו. חוק המקרקעין… אינו מכיר מצב של העדר נציגות בבית. כך, כבר מעת רישום הבית המשותף (או אף לפני כן בבית שאינו רשום) ממונה נציגות זמנית עד לבחירתה של נציגות ראשונה… לפיכך, מי שטוען כי נציגות מכהנת איננה הנציגות החוקית צריך להוכיח קיומה של נציגות אחרת הפועלת לניהולו התקין של הרכוש המשותף (תשלום חשבונות, ניקיון וכיוב') ואשר כלפיה מקיימים בעלי הדירות את חובותיהם (למשל תשלום מיסי הנציגות). במקרה דנן, לא עלה בידי הנתבע להוכיח קיומה של כל נציגות אחרת. למעשה, כלל לא נטען כי קיימת נציגות כזו בכתב הגנה או בתצהיר שהוגש מטעם הנתבע. כך גם לא הובא תצהיר מטעם הנתבע של מי מבעלי הדירות בבית התומך בטענה כי הנציגות איננה הנציגות החוקית של הבית או שיאשר דבר קיומה של נציגות אחרת. כל שהובא מטעם הנתבע בענין הוא פירוט תאוריות שונות וספקולציות בהן טען כי לא סביר שקוימו שתי אספות כלליות כפי הנטען… העובדה שכל בעלי הדירות בבית משלמים דמי וועד שוטפים והוצאות מיוחדות לתובעת מעידה אף היא כי התובעת היא נציגות הבית".

[ב] תיק (רחובות) 3/545/2018 (25.4.21): "השאלה המרכזית העומדת במחלוקת היא האם העבודות הרלבנטיות הן בגדר 'החזקה תקינה' של הרכוש המשותף בהתאם להוראות סעיף 58 לחוק אם לאו. ככל שמדובר בהחזקה תקינה אזי אף ללא הסכמת חלק מבעלי הדירות – ובהן התובעת – רשאית היתה הנציגות לבצען. טרם שאדרש לסוגיה הנ"ל מוצאת אני להכריע תחילה בסוגיה מקדמית שהועלתה על ידי התובעת לפיה הנציגות המכהנת אינה הנציגות החוקית של הבית הואיל ולא נבחרה כדין במסגרת האסיפה הכללית.

האם הנציגות המכהנת נבחרה כדין? כאמור, טענת התובעת היא כי הנציגות לא נבחרה במסגרת אסיפה כללית כדין אלא חברי הנציגות אספו את חתימות בעלי הדירות ועל כן החלטותיה של הנציגות הן בלתי חוקיות. מצאתי לדחות טענה זו. חוק המקרקעין אינו מכיר במצב של העדר נציגות בית משותף… אשר על כן, על הטוען כי הנציגות אינה הנציגות החוקית להוכיח את קיומה של נציגות חוקית אחרת הפועלת לניהולו התקין של הרכוש המשותף אשר כלפיה מקיימים בעלי הדירות את חובותיהם. מעדות מר אנגל שוכנעתי כי נושא מינוי נציגות לבית עלה באסיפה הכללית. באסיפה זו שקלו בעלי הדירות מינוי נציגות בשכר (חברת ניהול) וזאת  בפיקוח התובעת (תמורת ויתור על תשלום דמי ועד) אך האסיפה הכללית פוזרה ללא החלטה. על פי מסמך ת/2, חברי הנציגות עובר להתנדבותם של מר אנגל ומר דריהם היו התובעת ומר שאול מיכאל. בשום שלב של הדיון התובעת לא טענה כי היא ומר מיכאל שאול נותרו נציגות הבית (בהעדר בחירת נציגות חדשה). נהפוך הוא – ברור היה כי התובעת פסקה מלשמש כנציגות הבית ובעלי הדירות אף לא ראו בה ככזו… כ-82% מקרב בעלי הדירות [הסכימו] למינויים של אנגל ודריהם כנציגות בדרך של חתימה על הסכמה מפורשת. שוכנעתי כי התובעת כמו גם יתר בעלי הדירות פעלו למול חברי הנציגות הנ"ל ובכך הכירו בהתנהגותם במינויים. על כן, בהעדר נציגות חוקית אחרת, אף אם מינוי חברי הנציגות לא נעשה באסיפה כללית הרי שפגם זה תוקן עת בעלי הדירות אשר אישרו ברוב מכריע כאמור את בחירתם של הנ"ל לרבות בהתנהגותם ובמילוי חובותיהם כלפיה".

תוספת – 30.5.21:

[א] בתוספת מיום 27.11.20 לעיל, נדונה, בין היתר, החלטה בתיק (פ"ת) 6/676/2020, שעסקה בשאלה, האם מוסמך המפקח לדון במחלוקת שניטשה בין נציגויות של בתים משותפים נפרדים. החלטה מיום 21.4.21, שניתנה על ידי המפקחת על רישום מקרקעין בתל אביב (תיק 5/421/2021), עסקה בסוגיה דומה: "לפני תביעה כספית שהגישה נציגות הבית המשותף ברחוב פרנקפורט 12 בתל אביב… נגד נציגות הבית המשותף ברחוב דיזינגוף 213 בתל אביב ונציגות הבית המשותף ברחוב דיזנגוף 215 בתל אביב… בגדרה עתרה התובעת לחייב הנתבעות בתשלום פיצוי כספי בגין עלות גיזום עץ המצוי בשטחי הבתים המשותפים שבניהול הנתבעות. בהתאם להלכה הפסוקה, מצאתי להידרש ביוזמתי לשאלת סמכות המפקח על רישום מקרקעין להכריע בתביעה טרם המצאת כתב התביעה לנתבעות, לנוכח מהות הסכסוך וזהות הצדדים לו… בהתאם להוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין, למפקח על רישום מקרקעין סמכות לדון בתביעה שבין בעלי דירות ונציגות הבית המשותף בבית משותף אחד. אין בהוראת סעיף זה, הקובעת גדרי סמכותו הענינית של המפקח על רישום מקרקעין, כדי ליתן בידו סמכות לדון במחלוקות שניטשו בין בעלי דירות ונציגויות של בתים משותפים נפרדים… למפקח על רישום מקרקעין הסמכות להעביר תביעה שאינה בסמכותו לבית משפט מוסמך, מכח הוראת סעיף 74 לחוק המקרקעין, המורה כי למפקח הדן בסכסוך יהיו כל הסמכויות שיש לשופט בית משפט שלום הדן בתביעה אזרחית. בהקשר זה, שנתה כבוד השופטת א' חיות, כתוארה דאז, בפסק הדין שניתן בע"א (מחוזי ת"א) 1730/99… כי תחת סילוק התביעה על הסף, מן הראוי כי המפקח על רישום מקרקעין יעבירהּ לבית המשפט המוסמך להכריע בה… כאמור, התביעה שלפני היא תביעה כספית. לנוכח שוויהּ, מסורה התביעה לסמכותו של בית משפט השלום… לפיכך, הנני להורות העברת התביעה לבית משפט השלום במחוז תל אביב, אשר לו הסמכות הענינית והמקומית לדון בתביעה…"

[ב] בהחלטה מיום 4.5.21 (תיק 6/701/2020), דן המפקח על רישום מקרקעין בפתח תקוה, בתנאים לסילוק תביעה על הסף, בעיכוב דיון והעברתו לבוררות: "לפני בקשת הנתבע לסילוק התביעה שהוגשה נגדו על הסף, או לחלופין לעיכוב בירור התביעה שהוגשה נגדו מכח סעיף 5(א) לחוק הבוררות… על פי הדין, בית המשפט ישתמש בסמכותו להורות על סילוק על הסף של תובענה, בזהירות רבה ובמקרים קיצוניים ויוצאי דופן, שבהם ברור כי גם אם יוכחו מלוא הטענות בכתב התביעה, אין אפשרות של ממש כי התובע יוכל לקבל את הסעד המבוקש… משכך, בקשות לסילוק על הסף, כדי שתתקבלנה – מחייבות הצגת מצב דברים עובדתי ברור ובלתי שנוי במחלוקת, או לכל הפחות כזה המצריך בירור עובדתי מצומצם ביותר, ואשר המסקנה המשפטית האמורה להתקבל על בסיס אותו מסד עובדתי – היא ברורה וחד משמעית ומחייבת את סילוק התביעה על הסף. במקרה שלפני, לא עמד הנתבע בנטל המוטל עליו להראות כי גם אם נקבל את כל העובדות המופיעות בכתב התביעה ככתבן וכלשונן, עדיין יש מקום להורות על סילוק התביעה, ושאין אפשרות של ממש שהתובעת תוכל לקבל את הסעד המבוקש. לפיכך אני דוחה את בקשתו של הנתבע לסילוק התביעה על הסף…

הכלל הוא שהערכאה הדיונית תורה על עיכוב הליכים, כאשר קיים הסכם בוררות ומתמלאים התנאים המנויים בסעיף 5 לחוק הבוררות… אלא אם יוכיח התובע קיומו של טעם מיוחד לכך שהסכסוך בין הצדדים לא ידון בבוררות… קיימים אם כן שישה תנאים מצטברים, בהתקיימם יש לעכב את הדיון, ולהעבירו להליך בוררות, ואלו הם: א. קיים הסכם בוררות בין הצדדים. ב. התביעה שהוגשה לבית המשפט מתייחסת לסכסוך שההסכם חל עליו. ג. בעל דין שהוא צד להסכם מבקש את עיכוב ההליכים. ד. המבקש היה מוכן – ועודנו מוכן גם בעת הגשת הבקשה, לעשות את כל הדרוש לקיום הבוררות. ה. המבקש ביקש את עיכוב ההליכים בכתב ההגנה או בדרך אחרת. ו. המבקש פנה בבקשה לעיכוב הליכים לפני שטען לראשונה לגופה של התביעה… עוד יש לזכור כי גם כאשר מתקיימים כל התנאים לעיכוב ההליכים, נותר בידי הערכאה הדיונית שיקול דעת שלא להעתר לבקשה…"

כב' המפקח בחן את התקיימות התנאים, וקבע כי התקיימו כולם – ומשכך, הורה על עיכוב ההליך שבפניו, ועל העברתו לדיון בפני הבורר המוסכם.

[ג] בהחלטה מיום 11.5.21 (ת.א. 52326-04-21), דן בית המשפט המחוזי בהליך – שמלכתחילה אינו מסור לסמכות המפקח על המקרקעין – במסגרתו הגישה נציגות בית משותף תביעה כנגד חברת ניהול, חברות נקיון ונושאי משרה בהן, לאסור על הנתבעים לעשות כל פעולות בקשר לבית המשותף, להורות להם למסור חשבונות ודו"חות, ולפסוק על פיצוי כספי. נפסק, בין היתר: "…הדין עם הנתבעים, והסמכות הענינית לדון בתובענה נתונה לבית משפט השלום. מימים ימימה נוהגת עמנו ההלכה הפסוקה, שהסמכות הענינית של בתי המשפט האזרחיים מבוססת על 'מבחן הסעד'. בהתאם לכך, וככל שהתביעה איננה במקרקעין, אזי כאשר שווי התביעה אינו עולה על 2.5 מיליון ₪, מסורה הסמכות לדון בתביעה לבית משפט השלום… בעניננו, הסעדים המבוקשים הם סעד כספי בסך 849,199 ₪, מסירת חשבונות ודו"חות, וכן צו מניעה, שלא נטען כי אינו ניתן להערכה כספית ולא נטען מה שוויו. והכלל במקרים כאלה הוא, שהנטל להוכיח שהצטברות שוויים של הסעדים עולה על תקרת הסמכות של בית משפט השלום, או שלא ניתן להעריך את שוויו של הסעד שאינו כספי – נטל זה מוטל על כתפי התובע…"

אמנם, "…בצידו של מבחן הסעד, שהוא המבחן הראשי, קיימים 'איים בודדים' בתחום הסמכות הענינית, שנקבעו על ידי המחוקק כחריגים לכלל זה, ומבוססים על מבחן מהותי ולא דיוני. מדובר בהסדרים מיוחדים, שלגביהם נקבעה הסמכות הענינית בחוק מיוחד, והיא סמכות שמבוססת על עילת התביעה ולא על הסעד המבוקש בה…"; אך בנסיבות הענין, לא מצא בית המשפט המחוזי לסטות מן הכלל, לפיו "התביעה שלפני מצויה בסמכותו הענינית של בית משפט השלום, וזאת לפי שווי הסעדים המבוקשים בתביעה", והורה על העברת ההליך לבית משפט השלום.

[ד] בהחלטה מיום 13.5.21 (5/976/2020), דנה המפקחת על רישום מקרקעין בתל אביב בשאלת "סמכות המפקח על רישום מקרקעין לדון בתביעה שענינה נטילת מכשיר הקלטה מסוג DVR המחובר למערך מצלמות הבית המשותף, על ידי בעל דירה ומחזיק מטעמו בבית המשותף, וכן תשלום עלות תיקון נזקים שגרמו כנטען ללוח מודעות ולמנעול דלת מקלט הבית המשותף שנשאה בהן נציגות הבית המשותף". הנתבע עתר למחיקת התביעה שהוגשה נגדו, "בהעדר סמכות ענינית למפקח על רישום מקרקעין לדון בה משעילתה בפקודת הנזיקין… בתגובה, טענה התובעת כי למפקח על רישום מקרקעין הסמכות לדון בתביעה, משיש לראות בנטילת מכשיר ה-DVR ובפגיעה בלוח המודעות ובמנעול דלת מקלט הבית המשותף הסגת גבול לרכוש המשותף, עילת תביעה המסורה לסמכות המפקח, בעטיים זכאית התובעת, נציגות הבית המשותף, להיפרע אף פיצויים מהנתבעים".

נפסק, בין היתר: "לאחר ששקלתי טענות הצדדים סבורני כי התביעה דנן מסורה לסמכות המפקח על רישום מקרקעין… בהתייחס לסעד למתן צו עשה המורה לנתבעים להשיב מכשיר ה-DVR, בידי לקבל טענת התובעת כי נטילת המכשיר ממקלט הבית המשותף מהווה 'הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי הרכוש המשותף' כקבוע בהוראת סעיף 72(ב) לחוק… הוראת סעיף 52 לחוק המקרקעין, מורנו כי רכוש משותף הוא 'כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסויימת'. הגדרת הרכוש המשותף היא הגדרה שיורית, משמורנו כי עם הרכוש המשותף נמנים כל חלקי הבית המשותף שאינם רשומים דירה. עוד בהתאם להגדרה, רשימת הפריטים הנמנים עם הרכוש המשותף היא רשימה פתוחה, אשר ניתן להוסיף עליה ולגרוע ממנה. בהתאם להגדרה זו, נמנים עם הרכוש המשותף בבית כל חלקי הבית המשותף, הכוללים הבנוי (לרבות גגות, קירות חיצוניים, מסד, חדר מדרגות ומקלט), המחובר לו חיבור של קבע (לרבות מעלית), ומתקנים המיועדים לשמש את מרבית בעלי הדירות (לרבות מתקני הסקה ומים). מִתְקָן מוגדר הן 'מתחם שבו מותקנת מערכת מכשירים למילוי תפקיד מסוים', הן' 'מכשיר המוצב במקום מסוים ומיועד למלא תפקיד' (האקדמיה ללשון העברית…) בהינתן ההגדרות דלעיל ואף על פי הגיונם של דברים, סבורני כי מערך מצלמות המותקנות ברחבי הבית משותף – הכולל מכשיר DVR… המהווה את מערכת ההפעלה של המצלמות ותיעוד הנקלט בעדשתן – מהווה רכוש משותף. זאת, בהיותו חלק ממתקני הבית המשותף שתכליתו, בין היתר, לספק הגנה, שמירה ובטחון הן לקנין (הבית המשותף), הן לדרים בבית המשותף ולבאים בשעריו. לפיכך, יש לראות מערך מצלמות הבית המשותף, על כל רכיביו, רכוש משותף… ברוח הדברים דלעיל, סבורני כי יש לראות לוח המודעות בגדר רכוש משותף בהיותו מתקן המוצב ברחבי הבית המשותף (על פי רוב במבואת הבית המשותף) שמטרתו לאפשר למוסדות הבית המשותף ובפרט לנציגות הבית המשותף להביא לידיעת בעלי הדירות מידע רלוונטי הקשור בפעילות הבית המשותף, לרבות מידע כמתחייב על פי דין (כדוגמת מועד כינוס אסיפה כללית וסדר יומה, החלטות האסיפה הכללית באשר לדרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בו, וכיוצ"ב). אשר לדלת מקלט הבית המשותף, דומה כי אין חולק כי זו, על כל חלקיה לרבות מנעול הדלת, מהווה רכוש משותף".

נדחתה גם טענת הנתבע, "לפיה נציגות הבית המשותף נעדרת הרשאה להגיש התביעה דנן": "…תביעה שעילתה הסגת גבול לרכוש משותף בבית המשותף באה בגדרי ההרשאה של נציגות הבית המשותף, בהיותה קשורה במישרין בסמכויותיה, אמור החובה הרובצת לפתחה, לדאוג 'להחזקתו התקינה' של הרכוש המשותף. בכלל זאת, הסמכות להגיש תביעה כנגד בעל דירה ומחזיק מטעמו בדירה בגין פגיעה ברכוש המשותף או נטילתו שלא כדין (הסגת גבול), כנטען בעניננו. למותר לציין, כי משנתונה בידי נציגות בית המשותף הסמכות להגיש תביעה נגד בעל דירה בבית המשותף והמחזיק מטעמו בשל הסגת גבול לרכוש המשותף, לרבות למפקח על רישום מקרקעין, בידה הזכות לעתור לכל הסעדים הנובעים מעילת תביעה זו…"

תוספת – 30.7.21:

כתבה מעניינת באתר TheMarker.

***

הסקירה לעיל הינה כללית, לא ממצה ולא מחייבת, ואין בה משום חוות-דעת או יעוץ משפטי; וממילא, בכל מקרה ספציפי יש לפנות לקבלת יעוץ משפטי מעו"ד.

אין לעשות שימוש בסקירה ללא אישור בכתב ומראש מעו"ד דגן רותם.

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן