הצבת מצלמות אבטחה במעונות לפעוטות

"סקירת דיו-מה" – בעקבות אישור חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות:

מטרתו של חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות, שזה עתה אושר בקריאה שניה ושלישית, הינה "להגן על שלומם של פעוטות השוהים במעון יום לפעוטות מפני פגיעה בהם באמצעות התקנת מצלמות, תוך שמירה, ככל האפשר, על כבודם ופרטיותם של הפעוטות, של העובדים במעון ושל כל אדם אחר הנמצא במעון".

החוק מפנה לחוקים אחרים בהם מוגדרים המעונות עליהם הוא חל:

לפי חוק מעונות יום שיקומיים (שנועד "להבטיח לפעוט עם מוגבלות מסגרת שיקומית, טיפולית וחינוכית נאותה"), מעון הינו "מקום המספק בשעות היום טיפול וחינוך לעשרה פעוטות עם מוגבלות,לפחות, השוהים בו, לרבות שלוחה";

ולפי חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות (חוק "טרי" ורחב היקף, שמטרתו "לקבוע הסדר לעניין הפעלת מעונות יום לפעוטות… לשם הגנה על שלומם, על זכויותיהם ועל כבודם של פעוטות השוהים במעונות כאמור, כדי לקדם את התפתחותם, ולשם הבטחת מתן תנאים נאותים, מניעת היפגעותם של פעוטות, סביבה חינוכית וטיפולית הולמת לפעוטות אלה ומילוי צורכיהם הגופניים, הרגשיים, החברתיים והחינוכיים"), מעון הינו מקום אשר "משמש או נועד לשמש מקום שהייה יומי לחינוך וטיפול בפעוטות", ואשר "מספר הפעוטות השוהים בו הוא כמפורט בתוספת הראשונה, לפחות" (המספר הנקוב בתוספת הינו "שבעה פעוטות").

"פעוט" הינו – בין היתר – "מי שב-31 בדצמבר של שנת הלימודים טרם מלאו לו 36 חודשים".

בין הוראותיו העיקריות של החוק החדש:

"מפעיל מעון יום לפעוטות אחראי להתקנת מצלמות שיתעדו את הנעשה במעון יום לפעוטות, בכל השעות שבהן פעוטות שוהים במעון, בהקלטת וידיאו ללא קול";

"המצלמות יתעדו את כל הנעשה בכיתות המעון, בחצר ובכל יתר המקומות שבהם ניתן חינוך וטיפול לפעוטות במעון היום לפעוטות, למעט חדרי רחצה ושירותים";

"בכניסה למעון יום לפעוטות ובכל אזור במעון שמופעלות בו מצלמות, יוצב במקום בולט שלט ברור וקריא, המודיע על הפעלת מצלמות במעון" (שלט בעברית או "בשפה נוספת המובנת לרוב הורי הפעוטות והעובדים במעון");

"המצלמות יותקנו ויופעלו במעון יום לפעוטות באופן שמספרן, מיקומן, זוויות הצילום שלהן, בחירת האמצעים הטכנולוגיים לצילום, זמני הצילום וטיב הצילום ואיכותו, יאפשרו תיעוד כאמור… ואת השימוש בצילומים… תוך שמירה ככל הניתן על כבודם ועל פרטיותם של הפעוטות, של עובדי המעון ושל כל אדם אחר הנמצא במעון";

"המצלמות יוצבו באופן גלוי ולא יוסתרו"; ועוד.

החוק לא יחול בין היתר: על "מעון יום לפעוטות הפועל במקום המשמש גם למגורים"; על "מעון יום לפעוטות שחוק פיקוח על מעונות יום לפעוטות לא חל עליו… למעט מעון יום שיקומי"; ועל "מעון יום לפעוטות ש-70% מהורי הפעוטות השוהים בו התנגדו בכתב להפעלת מצלמות…"

במהלך תהליך החקיקה התעוררו התנגדויות שונות (ובעלות טעם), ובין היתר, מצד ארגון הגננות, ומצדה של חברת הכנסת שלי יחימוביץ'.

***

 הסקירה לעיל הינה כללית, לא ממצה ולא מחייבת, ואין בה משום חוות-דעת או יעוץ משפטי; וממילא, בכל מקרה ספציפי יש לפנות לקבלת יעוץ משפטי מעו"ד.

 אין לעשות שימוש בסקירה ללא אישור בכתב ומראש מעו"ד דגן רותם.

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן